Contents

 1. Penghargaan

 2. Kata-kata aluan

 3. Profil penulis kursus

 4. I. Panduan Kursus Pengajian Islam

  1. 1. Sinopsis kursus

  2. 2. 1.0 Belajar di WOU melalui pembelajaran jarak jauh

  3. 3. 2.0 Bagaimana untuk berjaya sebagai seorang pelajar jarak jauh

  4. 4. 3.0 Kursus — Pengenalan ringkas

  5. 5. 4.0 Tutorial — Memanfaatkan sesi tutorial

  6. 6. 5.0 Penilaian dan Peperiksaan

  7. 7. 6.0 Kemudahan sokongan

  8. 8. 6.0 Kata-kata Perangsang

 5. II. Unit 1 Islam dan Konsep-konsep Asas

  1. 9. Sinopsis unit

  2. 10. Objektif unit

  3. 11. 1.1 Konsep-konsep asas Islam

  4. 12. Pengertian Islam, iman dan ihsan

  5. 13. Rukun Islam

  6. 14. Iman dan rukun iman

  7. 15. Ihsan

  8. 16. Kandungan utama ajaran Islam

  9. 17. Konsep akidah

  10. 18. Syariah

  11. 19. Akhlak

  12. 20. Rumusan

  13. 21. 1.2 Sumber-sumber ajaran Islam

  14. 22. Al-Qur’an

  15. 23. Al- Hadith (Al-Sunnah)

  16. 24. Ijmak

  17. 25. Ijtihad

  18. 26. Matlamat ajaran Islam (Maqasid al-Shari’ah)

  19. 27. Keperluan daruriyyah

  20. 28. Keperluan hajiyyah

  21. 29. Keperluan tahsiniyyah

  22. 30. Rumusan

  23. 31. 1.3 Konsep jihad dalam Islam

  24. 32. Pengertian jihad

  25. 33. Jenis-jenis jihad

  26. 34. Jihad nafsu

  27. 35. Jihad menentang hasutan iblis dan syaitan

  28. 36. Jihad menentang golongan yang memusuhi Islam

  29. 37. Jihad menentang golongan munafik

  30. 38. Jihad membasmi keburukan dalam masyarakat

  31. 39. Unsur-unsur jihad

  32. 40. Kepentingan dan keutamaan jihad

  33. 41. Rumusan

  34. 42. Rumusan Unit 1

  35. 43. Latihan Penilaian Unit

  36. 44. Rujukan

 6. III. Unit 2 Islam sebagai Peradaban dan Tamadun

  1. 45. Sinopsis unit

  2. 46. Objektif unit

  3. 47. 2.1 Konsep peradaban dan tamadun

  4. 48. Konsep dan pengertian tamadun

  5. 49. Ciri-ciri tamadun

  6. 50. Sumber tamadun

  7. 51. Perbandingan konsep dan perspektif tamadun Islam dan barat

  8. 52. Tamadun Islam

  9. 53. Tamadun barat

  10. 54. Interaksi tamadun Islam dan barat

  11. 55. Keunikan dan keistimewaan tamadun Islam

  12. 56. Faktor-faktor kejayaan tamadun Islam

  13. 57. Falsafah sains dan teknologi Islam

  14. 58. Ciri-ciri sains dan teknologi Islam

  15. 59. Evolusi sains dan sumbangan kepada tamadun manusia

  16. 60. Pencapaian tamadun Islam dalam pelbagai bidang

  17. 61. Bidang sains dan teknologi

  18. 62. Seni bina

  19. 63. Bidang sains sosial dan kemanusiaan

  20. 64. Rumusan

  21. 65. 2.2 Seni dan manifestasi budaya

  22. 66. Falsafah, konsep dan prinsip seni dan budaya

  23. 67. Seni bina dan reka bentuk bangunan

  24. 68. Zaman Rasulullah s.a.w. (570 – 632M)

  25. 69. Zaman Para Sahabat Nabi (11H – 40H/ 632 – 661M)

  26. 70. Zaman Bani Umaiyah (41– 64H/661 – 750M)

  27. 71. Zaman Bani Abbasiyah (65 – 658H/ 752 – 1260M)

  28. 72. Zaman tamadun Melayu

  29. 73. Seni kaligrafi

  30. 74. Tokoh-tokoh seni khat

  31. 75. Jenis-jenis tulisan khat

  32. 76. Seni khat tembikar dan arca

  33. 77. Kesusasteraan dan persuratan

  34. 78. Zaman sebelum Islam (PraIslam)

  35. 79. Zaman Rasulullah s.a.w.

  36. 80. Zaman Khulafah al-Rasyidin

  37. 81. Zaman Bani Umaiyah

  38. 82. Zaman Andalusia (Sepanyol)

  39. 83. Zaman Bani Abbasiyah

  40. 84. Seni suara dan muzik

  41. 85. Konsep dan falsafah seni suara dan muzik

  42. 86. Rumusan

  43. 87. Rumusan Unit 2

  44. 88. Latihan penilaian unit

  45. 89. Rujukan

 7. IV. Unit 3 Institusi Islam A − Ibadah,Keluarga dan Pendidikan

  1. 90. Sinopsis unit

  2. 91. Objektif unit

  3. 92. 3.1 Institusi ibadat

  4. 93. Konsep dan falsafah ibadat

  5. 94. Matlamat ibadat

  6. 95. Jenis-jenis ibadat

  7. 96. Syarat-syarat ibadat

  8. 97. Keistimewaan ibadat

  9. 98. Hikmah ibadat

  10. 99. Rumusan

  11. 100. 3.2 Institusi keluarga dan masyarakat

  12. 101. Pembinaan institusi keluarga

  13. 102. Perkahwinan menurut Islam

  14. 103. Asas-asas perkahwinan

  15. 104. Peranan, hak dan tanggungjawab dalam institusi keluarga

  16. 105. Pembentukan masyarakat

  17. 106. Rumusan

  18. 107. 3.3 Institusi pendidikan

  19. 108. Konsep pendidikan Islam

  20. 109. Falsafah pendidikan Islam

  21. 110. Matlamat pendidikan dalam Islam

  22. 111. Adab dalam pengajaran dan pembelajaran

  23. 112. Institut pendidikan dan pengajian

  24. 113. Peranan, hak dan tanggungjawab

  25. 114. Perkembangan institusi pendidikan Islam di Malaysia

  26. 115. Rumusan

  27. 116. Rumusan Unit 3

  28. 117. Latihan penilaian unit

  29. 118. Rujukan

 8. V. Unit 4 Institusi Islam B − Institusi Pemerintahan dan Pentadbiran

  1. 119. Sinopsis unit

  2. 120. Objektif unit

  3. 121. 4.1 Institusi pemerintahan dan pentadbiran

  4. 122. Konsep serta prinsip pemerintahan dan pentadbiran Islam

  5. 123. Prinsip-prinsip sebagai khilafah

  6. 124. Pemerintahan dan kepemimpinan Rasulullah s.a.w. dan Khulafa’ al-Rasyidin

  7. 125. Institusi pemerintahan dan pentadbiran Islam

  8. 126. Rumusan

  9. 127. 4.2 Institusi perundangan dan kehakiman

  10. 128. Konsep, prinsip dan falsafah perundangan Islam

  11. 129. Prinsip-prinsip perundangan Islam

  12. 130. Falsafah perundangan Islam

  13. 131. Perbezaan undang-undang Islam dan undang-undang barat (sekularisme)

  14. 132. Sumber-sumber utama perundangan Islam

  15. 133. Klasifikasi hukum

  16. 134. Institusi kehakiman

  17. 135. Pemikiran mazhab dalam Islam

  18. 136. Rumusan

  19. 137. 4.3 Sistem ekonomi Islam

  20. 138. Falsafah ekonomi dan kewangan Islam

  21. 139. Konsep asas ekonomi Islam

  22. 140. Tujuan utama ekonomi menurut Islam

  23. 141. Ciri-ciri asas ekonomi Islam

  24. 142. Perbandingan sistem ekonomi barat dengan sistem ekonomi Islam

  25. 143. Institusi kewangan Islam

  26. 144. Produk ekonomi Islam

  27. 145. Rumusan

  28. 146. Rumusan Unit 4

  29. 147. Latihan penilaian unit

  30. 148. Rujukan

 9. VI. Unit 5 Tasawwur Islam dan Cabaran Semasa

  1. 149. Sinopsis unit

  2. 150. Objektif unit

  3. 151. 5.1 Tasawwur Islam

  4. 152. Tasawwur Islam: Ciri-ciri dan keistimewaan

  5. 153. 5.2 Pandangan semesta Islam

  6. 154. Allah, manusia dan alam

  7. 155. Konsep ilmu

  8. 156. Sistem nilai

  9. 157. Matlamat ajaran Islam (Maqasid al-Shari’ah)

  10. 158. Rumusan

  11. 159. 5.3 Cabaran semasa

  12. 160. Gejala keruntuhan moral

  13. 161. Pembangunan dan alam sekitar

  14. 162. Sains, teknologi dan ICT

  15. 163. Globalisasi

  16. 164. Salah faham terhadap Islam

  17. 165. Perpaduan ummah

  18. 166. Dialog peradaban

  19. 167. Rumusan

  20. 168. Rumusan Unit 5

  21. 169. Ringkasan Kursus

  22. 170. Latihan penilaian unit

  23. 171. Rujukan

 10. Appendix