51 Perbandingan konsep dan perspektif tamadun Islam dan barat

Perbandingan konsep dan perspektif tamadun Islam dengan barat

Bagi memahami konsep dan perspektif tamadun Islam dan Barat, kita akan mengkaji dari sudut pandangan pelbagai sarjana Islam dan sarjana Barat. Walaupun keduadua tamadun Islam dan Barat mempunyai beberapa persamaan dari segi pencapaian material, namun satu perbezaan di antara kedua-duanya ialah tamadun Islam menekankan aspek agama khususnya dari segi spiritual dan akhlak. Cuba fahami dan baca dengan teliti perbezaan antara tamadun Islam dengan tamadun Barat.

 

Tamadun Islam

Takrifan tamadun Islam dapat difahami dengan jelas jika kita tinjau pelbagai jurus pandang tokoh-tokoh sarjana Islam dalam ilmu ketamadunan. Antara pandangan ilmiah tentang konsep tamadun Islam adalah seperti berikut:

 

1. Ibn Khaldun (732H – 808H)

Tamadun ialah pembangunan bandar yang subur dan makmur dengan pencapaian yang tinggi dalam pelbagai bidang ekonomi, politik, sosial, seni bina termasuk bidang sains seperti aritmetik, algebra, geometri, kimia, perubatan serta puisi dan pengajian Islam.

 

2. Jurji Zaidan (1861 – 1941)

Tamadun ialah sistem pentadbiran negara Islam yang termasuk bandarbandar Islam serta terdapat susun lapis masyarakat. Selain itu pencapaian yang meliputi bidang sains, ilmu pengetahuan, seni bina dan seni muzik
serta nyanyian.

 

3. Ismail al-Faruqi (1921 – 1986)

Tamadun adalah diasaskan atas tauhid iaitu pengiktirafan kepada dua realiti yang menciptakan iaitu Allah s.w.t. dan realiti yang dicipta iaitu makhluk. Tauhid ialah identiti tamadun Islam yang mengaitkan segala unsurnya lalu mewujudkan satu wadah yang kukuh yang bergelar tamadun.

 

4. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1931 – )

Tamadun merujuk kepada keadaan kehidupan insan yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Malah istilah tamadun sendiri berasal dari istilah din yang bermaksud satu cara hidup atau kehidupan beragama.

 

Tamadun barat

Bagaimana pula konsep tamadun Barat? Tamadun barat juga ada pandangan yang tersendiri menurut tokoh-tokoh Barat. Ikutlah pendapat mereka dengan teliti agar kita dapat menghargai dan membandingkannya dengan konsep tamadun Islam.

 

1. Arnold Toynbee (1852 – 1883)

Tamadun merupakan sejenis kebudayaan yang berkembang di kota. Tamadun juga satu kumpulan pemikiran daripada pelbagai manifestasi serta satu gaya kebudayaan yang bertanggugjawab dalam pembentukan institusi politik, kesusasteraan, moral dan agama.

 

2. Dr. Haas dan Lecky

Tamadun Eropah adalah berakar umbikan tamadun Yunani dan tamadun Rom yang bermatlamatkan kebendaan semata-mata.

 

3. J.K Fiebleman

Tamadun ialah kepandaian mengekploitasi material oleh masyarakat iaitu proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikan barang baru bagi keperluan tertentu.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh daripada kedua-dua tradisi pemikiran ini, maka terdapat perbezaan ketara antara kedua-duanya iaitu tamadun Islam berpaksikan agama sebagai asas pembinaan tamadun, sebaliknya tamadun Barat walaupun ada unsur agama dan moral sebagai elemen kebudayaan, namun paksinya adalah kebendaan atau material.

 

 

Interaksi tamadun Islam dan barat

Dalam sejarah perkembangan tamadun manusia, setiap tamadun saling berinteraksi antara satu sama lain. Hasil interaksi tersebut telah banyak menyumbang ke arah kemajuan pesat peradaban manusia. Namun setiap tamadun mempunyai pencapaianpencapaian serta keunikan yang tersendiri. Interaksi yang berlaku antara tamadun sepanjang sejarah manusia pasti akan menerima kesan-kesan yang positif dan negatif.

 

1. Interaksi positif

Interaksi positif antara tamadun Islam dan tamadun lain telah berlaku seawal abad pertama dalam sejarah Islam lagi. Berikut merupakan impak positif pertembungan tamadun Islam dengan tamadun yang lain.

Rumusan interaksi positif tamadun Islam dengan tamadun Barat telah diungkapkan dengan begitu menarik oleh sejarawan Barat, Robert Briffault:

For although not a single aspect of European growth in with the decisive influence of Islamic civilization is not traceable, nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power with constitute the permanent distinctive force of the modern world and the supreme source of its victory – natural science and scientific spirit. Science is the momentous contribution of Arab Civilization to the modern world … It was not science only which brought Europe back to life. Other and manifold influences from the civilization of Islam communicated its first glow to European life.

Jadi, kalau tiada interaksi positif sudah pasti Barat moden yang serba maju tidak akan mencapai kemajuan pesat. Sikap keterbukaan yang dianjurkan oleh tamadun Islam telah ditegaskan dengan kata-kata yang begitu indah oleh Hassan Langgulung:

Tamadun Islam tegak dicetus atas dialog yang membina dan prinsip memberi dan mengambil. Dengan itu ia dapat menghadamkan pencapaian sains yang mekar pada tamadun-tamadun lain, malah ia menambah dan memperkayakannya sehingga ia mengeluarkan tamadun gemilang dan cemerlang dalam segala bidang ilmu dan pengetahuan.

 

2. Interaksi negatif

Lumrah kehidupan manusia ada yang baik dan ada yang buruk. Begitu juga interaksi antara tamadun, khususnya tamadun Islam dan tamadun Eropah ada yang positif dan negatif.

 

Kesimpulannya, interaksi antara sesebuah tamadun berlaku kerana terdapat sikap terbuka dalam menerima dan menilai apa yang baik dan buruk. Interaksi yang positif memberi pengukuhan kepada sesebuah tamadun. Sebaliknya, interaksi yang negatif menimbulkan konflik dan perang yang akan merugikan tamadun tersebut. Oleh itu, semua tamadun harus menilai semula kelemahan mereka dan cuba membina tamadun manusia atas dasar persaudaraan dan semangat kekitaan serta saling menghormati bahawa kita ‘manusia tidak boleh hidup bersendirian’.

 

Aktiviti 2.2
Soalan kepada aktiviti 2.2 Cadangan jawapan untuk aktiviti 2.2

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.